Covid-19 related instructions and documents.

Essential information on epidemic safety at the Infoshare 2021 conference.

 • If you are sick or have had contact with someone who is sick, please stay home and enjoy Infoshare online!
 • If you are vaccinated, please have your certificate ready to show – there is a limited number of unvaccinated people who can attend the conference, so showing your certificate will ensure your participation!
 • Participation in the Great Networking Party will be granted only for vaccinated attendees holding one of the appropriate Passes (Conference/Networker/Executive/Investor)!

Detailed information:

1. Participation

Only a healthy person, without symptoms suggesting COVID-19 disease, may enter the Conference Venue. Access to the Conference will be denied to any person who: is ill; is living at home with a person in quarantine or home isolation; is in quarantine or home isolation for COVID-19 disease.

The Conference should not be attended by any person who has had possible direct contact, to the best of their knowledge, with a person who has been recently diagnosed with SARS-CoV-2 coronavirus infection and there is high risk and likelihood of spreading the infectious disease to other Conference participants.

2. Safety Measures

To prevent the spread of the virus, we apply the following measures:

Please remember to:

 • use separate entry and exit points
 • wear a mask (if you do not have one, you will get it at the registration point)
 • keep a minimum distance of 1.5m from other participants
 • cover your mouth when sneezing or coughing
 • wash and disinfect your hands frequently using the dispensers available at the conference
 • prepare your ticket QR code and vaccination certificate (if you have one) so that the registration at the venue would go as quickly as possible

3. Registration at the Venue

To speed up registration process and avoid queues, please have at the ready the following items:

 • Registration QR Code, which is available in:
 • EU COVID Certificate (if you have one) – the certificate is issued to people who have been vaccinated or who have recovered from the disease, the certificate can be downloaded (for participants from Poland) from the Internet Patient Account (IKP) at pacjent.gov.pl, mojeIKP application, and mObywatel application. You can print out the certificate or show it to us on the screen of your phone.

  More info for Polish attendees is available at https://www.gov.pl/web/certyfikat/o-certyfikacie-informacje
  Other countries' citizens should find the info on their respective government websites.
 • If you don't have a certificate, we also accept the results (with your name on them) of a test (PCR or antigen) taken no longer than 48 hours prior to the conference opening.

4. Please carefully read:

Epidemic Safety Instructions For the Infoshare 2021 Conference

Procedure of Conduct in the Event of Suspecting a Person of a Coronavirus Infection during the Infoshare 2021 Conference

Great Networking Party

Participation in the Great Networking Party is limited to vaccinated attendees only.


If you wish to participate in the Great Networking Party, remember to:

 • bring your wristband – without it you will not be able to enter;
 • bring your Infoshare ID badge with a QR code – it will speed up the process of checking if you showed your vaccination certificate or test results at the registration point;
 • if you hadn’t shown your COVID certificate (or your results of a PCR or antigen test taken no longer than 48 hours prior to the conference opening) at the conference registration, have it at the ready before entering the club.
 • at the entrance we will take a temperature measurement, to enter GNP you need to have a temperature lower than 39 degrees Celsius

Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego na konferencji Infoshare 2021.

 • Jeśli jesteś chory lub miałeś kontakt z osobą chorą, zostań w domu i korzystaj z Infoshare Online!
 • Jeśli jesteś zaszczepiony, przygotuj proszę zaświadczenie do okazania – liczba osób niezaszczepionych mogących wziąć udział w imprezie jest ograniczona, więc okazanie zaświadczenia da Ci pewność udziału w konferencji!
 • Udział w Great Networking Party mogą wziąć jedynie osoby zaszczepione i posiadające odpowiedni Pass (Conference/Networker/Executive/Investor)!

Szczegółowe informacje:

1. Uczestnictwo

W konferencji osobiście może wziąć udział osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę COVID-19. Na terenie Konferencji nie mogą przebywać jakiekolwiek osoby które są chore, które przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo same są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, w związku z chorobą COVID-19.

W konferencji nie powinny uczestniczyć osoby, które miały na podstawie posiadanej wiedzy możliwy kontakt bezpośredni, z osobą, u której stwierdzono niedawno zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 i istnieje wysokie ryzyko i prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania choroby zakaźnej wśród pozostałych uczestników Konferencji.

2. Środki bezpieczeństwa

Stosujemy następujące środki zapobiegawcze rozprzestrzenianiu się wirus:

Podczas konferencji, pamiętaj o:

 • używaniu osobnych punktów wejścia i wyjścia z konferencji;
 • noszeniu maseczek (jeśli nie masz, otrzymasz ją na rejestracji);
 • utrzymywaniu minimum 1,5m odległości od innych uczestników;
 • zasłanianiu ust podczas kichania lub kaszlu;
 • częstym myciu i dezynfekcji rąk przy użyciu środków z dozowników dostępnych na konferencji;
 • przygotowaniu się do rejestracji tak, aby wydawanie identyfikatorów i opasek było jak najszybsze.

3. Proces rejestracji

W celu przyspieszenia rejestracji i uniknięcia kolejek prosimy o przygotowanie wcześniej poniższych rzeczy:

 • Registration QR Code, który jest dostępny
 • Unijny Certyfikat COVID (jeśli posiadasz) – certyfikat posiadają osoby zaszczepione lub osoby, które przeszły chorobę; certyfikat można pobrać (dla uczestników z Polski) z Internetowego Konta Pacjenta (IKP) – pacjent.gov.pl, Aplikacja mojeIKP, Aplikacja mObywatel. Certyfikat możesz mieć wydrukowany lub pokazać nam go na ekranie telefonu.

  Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/certyfikat/o-certyfikacie-informacje
 • W przypadku braku certyfikatu możliwe jest pokazanie imiennego testu (PCR lub antygenowy) nie starszego niż 48h

4. Prosimy o zapoznanie się z:

Instrukcją bezpieczeństwa epidemicznego Konferencji Infoshare 2021

Procedurą postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem w trakcie Konferencji Infoshare 2021

Great Networking Party

Udział w Great Networking Party jest możliwy wyłącznie dla osób zaszczepionych.

Jeśli chcesz wziąć udział pamiętaj o:

 • zabraniu opaski – bez niej nie będziesz mógł wejść;
 • zabraniu identyfikatora z kodem QR – przyspieszy on nam sprawdzenie czy pokazałeś certyfikat szczepienia lub imienne wyniki test przy rejestracji;
 • jeśli nie pokazałeś Unijnego Certyfikatu COVID (lub imiennych wyników testu PCR lub antygenowego nie starszego niż 48h) w czasie rejestracji na konferencję, przygotuj go przed wejściem do klubu
 • przy wejściu wykonamy pomiar temperatury, aby wejść na GNP musisz mieć temperaturę niższą niż 39 stopni Celcjusza