CODE OF CONDUCT

Code of Conduct for events organized by Infoshare

All attendees, speakers, partners and volunteers at Infoshare events are required to follow this Code of Conduct. Organizers will strictly enforce it throughout the events. We expect cooperation from all participants to help ensure a safe environment for everybody.

Infoshare events are dedicated to providing a harassment-free experience for everyone, regardless of gender, gender identity and expression, sexual orientation, religion (or lack thereof), disability, physical appearance, body size, race, or technology choices. We do not tolerate harassment of event participants in any form. Sexual language and imagery are not appropriate for any event venue, including talks.

Be kind to others. Do not insult or put down other attendees. Behave professionally. Remember that harassment and sexist, racist, or exclusionary jokes are not appropriate for Infoshare events.

Event participants violating these rules may be sanctioned or expelled from the event at the discretion of the event organizers.

Harassment includes but is not limited to: offensive verbal comments related to gender, gender identity and expression, sexual orientation, disability, physical appearance, body size, race, religion, sexual images in public spaces, deliberate intimidation, stalking, following, inappropriate or unwarranted photography, recordings or screen-captures, sustained disruption of talks or other events, inappropriate physical contact, and unwelcome sexual attention. Participants asked to stop any harassing behavior are expected to comply immediately.

If a participant engages in harassing behavior, the event organizers may take any action they deem appropriate, including warning the offender or even expulsion from the event. If you are being harassed, notice that someone else is being harassed, or have any other concerns, please contact a member of event staff immediately via email: coc@infoshare.pl or phone +48 781 741 365 with the following information:
- name and surname of the person breaching our CoC (look at the ID badge they are wearing)
- description of the situation
- where the situation is taking place
- your name and surname.

Event organizers will be happy to help participants contact venue security or local law enforcement, provide escorts, or otherwise assist those experiencing harassment to feel safe for the duration of the event. We value your presence.

We expect participants to follow these rules at all event venues as part of the Infoshare events and event-related social events. Infoshare's event organizers can be reached at: coc@infoshare.pl..


Kodeks postępowania dla wydarzeń organizowanych przez Infoshare

Wszyscy uczestnicy, prelegenci, partnerzy i wolontariusze wydarzeń Infoshare mają obowiązek przestrzegać niniejszego Kodeksu postępowania. Organizatorzy będą go egzekwować podczas wszystkich wydarzeń. Oczekujemy współpracy ze strony wszystkich uczestników, aby zapewnić każdemu bezpieczne środowisko.

Wydarzenia Infoshare są przeznaczone i dostępne dla każdego bez względu na płeć, tożsamość i ekspresję płciową, orientację seksualną, wyznawaną religię (lub jej brak), niepełnosprawność, wygląd fizyczny, wielkość ciała, rasę, czy wybory technologiczne. Nie tolerujemy nękania uczestników wydarzeń w żadnej formie. Seksualny język i zdjęcia nie są stosowne w żadnym miejscu w którym odbywa się wydarzenie, włączając w to rozmowy.

Bądź miły dla innych. Nie obrażaj innych uczestników. Zachowuj się profesjonalnie. Pamiętaj, że nękanie i seksistowskie, rasistowskie lub wykluczające dowcipy nie są właściwe i stosowne dla wydarzeń Infoshare.

Uczestnicy wydarzenia naruszający te zasady mogą zostać ukarani lub wydaleni z imprezy według uznania organizatora imprezy.

Za nękanie uznaje się, ale nie ogranicza się do: ataki słowne dotyczące płci, tożsamości płciowej i ekspresji, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rozmiaru ciała, rasy, religii, prezentacji obrazów z podtekstem seksualnym w miejscach publicznych, umyślnego zastraszania, prześladowania, śledzenia, niewłaściwych lub nieuzasadnionych fotografii, nagrań lub zrzutów ekranu, ciągłego zakłócania rozmowy lub innych zdarzeń o podobnym charakterze, niestosowny kontakt fizyczny i niepożądaną uwagę seksualną. Uczestnicy, którzy zostaną poproszeni o zaprzestanie jakichkolwiek czynności mających charakter nękania, powinni natychmiast zastosować się do prośby.

Jeśli uczestnik jest nękany, organizatorzy wydarzenia mogą podjąć wszelkie działania, które uznają za stosowne, w tym ostrzec sprawcę a nawet wydalić go z wydarzenia. Jeśli jesteś prześladowany lub zauważysz, że ktoś jest prześladowany, natychmiast skontaktuj się z przedstawicielami organizatora mailowo: coc@infoshare.pl lub telefonicznie +48 781 741 365, podając następujące informacje:
- imię i nazwisko osoby naruszającej nasz Kodeks postępowania (sprawdź identyfikator, który nosi)
- opis sytuacji
- gdzie ma miejsce dana sytuacja
- Twoje imię i nazwisko.

Personel wydarzenia z chęcią pomoże uczestnikom skontaktować się z ochroną miejsca lub lokalnymi organami ścigania, zapewnić eskortę lub w inny sposób pomóc osobom prześladowanym, aby czuły się bezpiecznie przez cały czas trwania wydarzenia.

Cenimy twoją obecność.

Oczekujemy, że uczestnicy będą przestrzegać tych zasad na wszystkich imprezach organizowanych przez Infoshare i wydarzeniach towarzyskich związanych z imprezami.

Pracownicy Infoshare są dostępni pod adresem: coc@infoshare.pl.