CODE OF CONDUCT

Code of Conduct for Infoshare Conference

Infoshare conference is dedicated to providing a harassment-free experience for everyone, regardless of gender, gender identity and expression, sexual orientation, disability, physical appearance, body size, race, or religion. We do not tolerate harassment of event participants in any form. Sexual language and imagery is not appropriate for any event venue, including talks.

Be kind to others. Do not insult or put down other attendees. Behave professionally. Remember that harassment and sexist, racist, or exclusionary jokes are not appropriate for Infoshare conference.

Event participants violating these rules may be sanctioned or expelled from the event at the discretion of the event organizers.

Harassment includes offensive verbal comments related to gender, gender identity and expression, sexual orientation, disability, physical appearance, body size, race, religion, sexual images in public spaces, deliberate intimidation, stalking, following, harassing photography or recording, sustained disruption of talks or other events, inappropriate physical contact, and unwelcome sexual attention. Participants asked to stop any harassing behavior are expected to comply immediately.

If a participant engages in harassing behavior, the event organizers may take any action they deem appropriate, including warning the offender or even expulsion from the conference. If you are being harassed, notice that someone else is being harassed, or have any other concerns, please contact a member of event staff immediately.

Event staff will be happy to help participants contact venue security or local law enforcement, provide escorts, or otherwise assist those experiencing harassment to feel safe for the duration of the event. We value your presence.

We expect participants to follow these rules at all event venues as part of the Conference and event-related social events.

Infoshare's event staff can be reached at: contact@infoshare.pl. Event-specific contact information will be available on signage at Infoshare.pl.


Kodeks postępowania dla konferencji Infoshare

Konferencja Infoshare jest przeznaczona i dostępna dla każdego bez względu na płeć, tożsamość i ekspresję płciową, orientację seksualną, niepełnosprawność, wygląd fizyczny, wielkość ciała, rasę czy religię. Nie tolerujemy nękania uczestników wydarzeń w żadnej formie. Seksualny język i zdjęcia nie są stosowne w żadnym miejscu w którym odbywa się wydarzenie, włączając w to rozmowy.

Bądź miły dla innych. Nie obrażaj innych uczestników. Zachowuj się profesjonalnie. Pamiętaj, że nękanie i seksistowskie, rasistowskie lub wykluczające dowcipy nie są właściwe i stosowne dla konferencji Infoshare.

Uczestnicy wydarzenia naruszający te zasady mogą zostać ukarani lub wydaleni z imprezy według uznania organizatora imprezy.

Za nękanie obejmuje uznaje się: ataki słowne dotyczące płci, tożsamości płciowej i ekspresji, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rozmiaru ciała, rasy, religii, prezentacji obrazów z podtekstem seksualnym w miejscach publicznych, umyślnego zastraszania, prześladowania, śledzenia, nękania fotografowaniem lub nagrywaniem, ciągłego zakłócania rozmowy lub innych zdarzeń o podobnym charakterze, niestosowny kontakt fizyczny i niepożądaną uwagę seksualną. Uczestnicy, którzy zostaną poproszeni o zaprzestanie jakichkolwiek czynności mających charakter nękania, powinni natychmiast zastosować się do prośby.

Jeśli uczestnik jest nękany, organizatorzy wydarzenia mogą podjąć wszelkie działania, które uznają za stosowne, w tym ostrzec sprawcę a nawet wydalić go z konferencji. Jeśli jesteś prześladowany lub zauważysz, że ktoś jest prześladowany, natychmiast skontaktuj się z przedstawicielami organizatora.

Personel wydarzenia z chęcią pomoże uczestnikom skontaktować się z ochroną miejsca lub lokalnymi organami ścigania, zapewnić eskortę lub w inny sposób pomóc osobom prześladowanym, aby czuły się bezpiecznie przez cały czas trwania wydarzenia.

Cenimy twoją obecność.

Oczekujemy, że uczestnicy będą przestrzegać tych zasad na wszystkich imprezach w ramach Konferencji i wydarzeniach towarzyskich związanych z imprezami.

Pracownicy konferencji Infoshare są dostępni pod adresem: kontakt@infoshare.pl Dane kontaktowe związane z wydarzeniem będą dostępne na stronie pod adresem infoshare.pl